Posts

ลาวย้ายไปถือหุ้นใน POGO pie ของฟิลิปปินส์

 

รัฐบาลลาวได้ดำเนินการขั้นแรกในการออกใบอนุญาตผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานการเล่นเกมนอกชายฝั่งของลาว (LOGA) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนหลักสำหรับอุตสาหกรรม . .